Pon-Pt 8-17, Sob 9-14
biuro@technologiedrewna.pl
Twoje konto
0,00 

Ogólne warunki sprzedaży Technologiedrewna Sp. z o.o.

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży urządzeń i maszyn, zwanych dalej Maszynami oferowanych przez spółkę Technologiedrewna Sp. z o. o. z siedzibą w Chrzanowie, ul. Pogorska 34D, 32-500 Chrzanów, zwaną dalej: Technologiedrewna lub Sprzedawca.
 2. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej również „OWS”, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Technologiedrewna z Klientem, zwanego w dalszej części również Kupującym.
 3. Wszelkie umowy sprzedaży zawarte pomiędzy Technologiedrewna a Kupującym podlegają warunkom zawartym w niniejszym OWS, chyba że co innego wynika z dokonanych między Stronami indywidualnych ustaleń.
 4. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami OWS, a zawartą z Klientem umową sprzedaży, decydujący charakter mają postanowienia umowy.
 5. Technologiedrewna sprzedają swój asortyment bezpośrednio, bez udziału pośredników lub innych podmiotów zewnętrznych.

§2 Zamówienia

 1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie przez Kupującego zamówienia i potwierdzenie jego przyjęcia przez Technologiedrewna.
 2. Klient zamierzający dokonać transakcji z Technologiedrewna zobligowany jest do uprzedniego kontaktu ze Sprzedawcą w formie poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub telefonicznie. Ze względu na indywidualny charakter zamówień składanych przez Klientów, Technologiedrewna każdorazowo odpowiadając na kontakt Klienta, przedstawią ofertę zakupu wybranej Maszyny.
 3. Oferty kierowane przez Technologiedrewna do Klienta składane są w formie pisemnej lub elektronicznej. Oferty złożone przez Sprzedawcę mogą podlegać modyfikacjom i dostosowaniu do potrzeb Klienta, chyba że co innego z nich wynika. Oferta sprzedaży określonej Maszyny przekazana przez Sprzedawcę Kupującemu stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy oraz formę prezentacji oferowanych Maszyn i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 4. W odpowiedzi na otrzymaną ofertę, zamówienie może być złożone osobiście przez Kupującego bądź osobę uprzednio upoważnioną przez Kupującego do złożenia zamówienia.
 5. Zamówienie składane przez Kupującego każdorazowo musi określać w szczególności:
  1. charakterystykę zamówionego towaru,
  2. przeznaczenie i wymogi jakie ma spełniać zamówiony towar,
  3. preferowany termin dostawy zamówionego towaru, możliwy do realizacji z punktu widzenia warunków technologicznych,
  4. adres dostawy zamówionego towaru.
 6. Zamówienia, w których Kupujący będzie samodzielnie wyłączał zastosowanie w całości lub w części zapisów OWS, wzorów dokumentów, formularzy, instrukcji lub innych dokumentów i oświadczeń, nie będą przyjmowane.
 7. Technologiedrewna wiążą jedynie zamówienia, których otrzymanie w całości i bez zastrzeżeń potwierdził lub też poprzez przystąpienie do jego realizacji, w szczególności poprzez udzielenie Kupującemu wszelkich informacji niezbędnych do wykonania zamówienia (niezbędne zaplecze techniczne pozwalające na instalację Maszyny, niezbędne zaopatrzenie w media czy też informacje dot. materiałów eksploatacyjnych koniecznych do instalacji Maszyny). W ramach stosunków pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie obowiązują jakiekolwiek domniemania, poza wskazanymi w niniejszych OWS z których wynikałoby, że bierność lub brak działania Technologiedrewna stanowi wyraz akceptacji zamówienia.
 8. Sprzedawca uprawniony jest do uwarunkowania wykonania zamówienia od wykonania przez Klienta niezbędnych prac przygotowawczych, których wykonanie umożliwiać będzie realizację zamówienia, chyba że Klient ograniczy swoje zamówienie jedynie do samego zakupu Maszyny oferowanej przez Sprzedawcę, rezygnując z dodatkowych usług, takich jak uruchomienie Maszyny w miejscu wskazanym przez Kupującego. Ograniczenie zamówienia do samego zakupu towaru oferowanego przez Technologiedrewna może wpłynąć na zakres udzielonej przez Sprzedawcę gwarancji.
 9. Zmiana w zamówieniu może być dokonana przez Kupującego wyłącznie na piśmie, aż do czasu akceptacji zamówienia przez Technologiedrewna. Po akceptacji zamówienia przez Technologiedrewna zmiana w zamówieniu może być dokonana wyłącznie za zgodą Technologiedrewna, po dokonaniu między Stronami indywidualnych ustaleń.
 10. Zawierana między Stronami umowa sprzedaży będzie sporządzona w oparciu o ofertę, o której mowa w pkt 3 powyżej.
 11. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego dokumentu, warunków gwarancji oraz wszelkich innych postanowień dodatkowych.
 12. Technologiedrewna zastrzegają sobie prawo do zaproponowania Kupującemu zawarcia umowy sprzedaży na warunkach innych niż wynikające z OWS. Każdorazowo odstępstwo od postanowień niniejszego dokumentu musi zostać zaakceptowane przez obie strony w formie pisemnej, a ponadto musi jasno wynikać z warunków zawartej umowy. Sposób rozstrzygania konfliktów pomiędzy postanowieniami umowy a indywidualnymi warunkami jej zawarcia, ustalonymi w myśl niniejszego punktu, musi być określony przez strony w ramach indywidualnych warunków zawarcia umowy.

§3 Dostawa i odbiór

 1. W ramach zawartej umowy, Technologiedrewna zobowiązują się do dostarczenia zakupionego towaru na miejsce wskazane przez Kupującego, wydania zakupionego towaru Kupującemu, uruchomienia zakupionej Maszyny oraz przeszkolenia Kupującego oraz wskazanych przez niego osób z obsługi oraz konserwacji zakupionego towaru. Ilość pracowników podlegających przeszkoleniu oraz godzin szkolenia wynikać będzie z indywidualnych ustaleń pomiędzy Stronami. Sposób doręczenia zakupionego przez Kupującego towaru do wskazanego przez niego miejsca zależy od decyzji Sprzedawcy.
 2. Dostarczenie towaru zakupionego przez Kupującego, w zależności od ustaleń dokonanych pomiędzy Stronami, może nastąpić poprzez dostarczenie towaru przy wykorzystaniu środków własnych Technologiedrewna Sp. z o. o., przy pomocy podmiotów trzecich lub też towar może zostać odebrany samodzielnie przez Kupującego z miejsca wskazanego przez Sprzedawcę.
 3. Każdorazowo, niezależnie od zastosowanej metody dostarczenia czy też odbioru towaru, Kupujący ma obowiązek sprawdzenia czy towar jest kompletny, sprawny oraz czy nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu. Jakiekolwiek nieprawidłowości powinny być bezzwłocznie zgłaszane podmiotowi dokonującemu dostawy towaru lub Sprzedawcy w razie odbioru osobistego. Niesprawdzenie przez Kupującego stanu zakupionego towaru po jego doręczeniu lub przy odbiorze wyłącza możliwość kierowania w stosunku do Sprzedawcy lub podmiotu, którym Sprzedawca się posługuje jakichkolwiek roszczeń związanych z wadami lub usterkami zakupionego towaru wynikającymi z nieprawidłowego transportu. W razie odbioru przez Kupującego dostarczonego towaru, pomimo istnienia wad lub usterek, ich istnienie powinno zostać odnotowane w dokumentach odbioru.
 4. W sytuacji, w której Sprzedawca posługuje się podmiotami trzecimi w ramach dostarczenia zakupionego przez Kupującego towaru, ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia towaru zakupionego przez Kupującego przechodzi na ten podmiot z chwilą wydania mu towaru do doręczenia. Wszelkie roszczenia Kupującego związane z nieprawidłową dostawą zakupionego towaru powinny być kierowane bezpośrednio do podmiotu dostarczającego.
 5. Technologiedrewna ponoszą odpowiedzialność tylko za uszkodzenia lub utratę zamówionego towaru powstałe w wyniku lub w związku z jego transportem zorganizowanym przy użyciu środków własnych Sprzedawcy (np. własny samochód) na adres wskazany przez Kupującego.
 6. Technologiedrewna nie odpowiadają za rozładunek zakupionego przez Klienta towaru. Rozładunek towaru w miejscu wskazanym przez Kupującego nastąpi przy wykorzystaniu urządzeń należących do Kupującego. Rozładunek towaru należy do Kupującego. Ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty zakupionej Maszyny od chwili przystąpienia do rozładunku przechodzi na Kupującego.
 7. W każdym przypadku, gdy zamówiony towar ma zostać dostarczony w miejsce wskazane przez Kupującego, Kupujący zobowiązany jest zapewnić Technologiedrewna lub podmiotowi dokonującemu dostawy zakupionego towaru możliwość dotarcia do miejsca rozładunku zamówionego towaru w taki sposób, aby pojazd transportujący miał możliwość bezpiecznego dojazdu we wskazane miejsce oraz bezpiecznego zaparkowania, bez ryzyka utknięcia, uszkodzenia innych pojazdów, elementów otoczenia i innych. W przypadku niezapewnienia przez Kupującego wskazanych warunków dojazdu, Technologiedrewna uprawnione są dostarczyć zamówiony towar w inne wybrane przez Kupującego miejsce, za dodatkową opłatą o czym poinformuje Kupującego bądź odstąpić od umowy.
 8. Transport uważa się za zakończony w chwili odbioru przez Kupującego dostarczonego towaru w miejscu wskazanym przez Kupującego w zamówieniu. Przy odbiorze Kupujący potwierdzi odbiór towaru własnoręcznym podpisem na dokumentach transportowych.
 9. Technologiedrewna mają prawo domagać się od Kupującego zwrotu wszelkich kosztów, jakie poniesiono na skutek braku niezwłocznego wyładowania towaru przez Kupującego.
 10. Towar uważa się za niewyładowany niezwłocznie, jeżeli Kupujący opóźnia się z jego rozładowaniem powyżej 1 godziny licząc od momentu dostarczenia towarów na miejsce wskazane przez Kupującego w zamówieniu. W takim przypadku Technologiedrewna uprawnione będą do dokonania rozładunku na koszt i ryzyko Kupującego. Zapis ten nie znajduje zastosowania do sytuacji, w której dostawa towaru następuje poza godzinami pracy Kupującego lub w dni ustawowo wolne od pracy, chyba że Strony postanowią inaczej.
 11. Całkowitą odpowiedzialność za rozładowanie towaru ponosi Kupujący, zgodnie z powyższymi zapisami, chyba że co innego wynika z ustaleń dokonanych na piśmie przez Strony.
 12. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której Kupujący odmówi przyjęcia towaru w określonym uprzednio przez Strony terminie, na wniosek Kupującego, mogą ustalić termin ponownego odbioru zamówionego towaru, jednakże odbiór ten może zostać dokonany jedynie po uregulowaniu przez Kupującego kosztów związanych z niedostarczeniem zamówionego towaru w pierwotnym terminie. Technologiedrewna mają prawo odmówić Kupującemu ponownego dostarczenia towaru bez podawania przyczyny i odstąpić od umowy.
 13. W przypadku gdy Kupujący zdecydował się na dokonanie osobistego odbioru zakupionego towaru z miejsca należącego do Sprzedawcy (np. magazyn, siedziba Sprzedawcy, siedziba Producenta ), w razie opóźnienia lub odmowy odbioru Maszyny przez Kupującego w umówionym terminie, Technologiedrewna uprawnione są do naliczania Kupującemu za każdy dzień zwłoki opłaty w wysokości 100 zł za przechowanie Maszyny. Zapis ten nie ma zastosowania w sytuacji, w której opóźnienie lub odmowa odbioru zakupionego przez Kupującego towaru wynika z przyczyn niezależnych od Stron lub też z ustaleń podjętych przez Strony.
 14. W razie opóźnienia lub odmowy odbioru przez Kupującego zakupionego towaru z miejsca należącego do podmiotu trzeciego (np. centrum spedycyjne, siedziba przedsiębiorstwa przewozowego itp.), wszelkie koszty związane z przechowaniem przez ten podmiot zakupionego przez Kupującego towaru ponad umówiony termin, w całości obciążają Kupującego. Jeżeli podmiot trzeci obciąży Sprzedawcę kosztami przechowania zakupionego przez Kupującego towaru ponad umówiony termin, Sprzedawca uprawniony będzie do skierowania w stosunku do Kupującego roszczeń regresowych.
 15. Technologiedrewna nie odpowiadają za opóźnienia dostawy lub niemożliwość jej wykonania w ustalonym terminie wynikłe z przyczyn nie leżących po stronie Technologiedrewna, w tym w szczególności za opóźnienia powstałe z tytułu niedostarczenia Sprzedawcy towaru przez producenta, a także powstałe z uwagi na siłę wyższą (klęski żywiołowe, wypadki, awarie maszyn i urządzeń oraz inne).
 16. Jeżeli opóźnienie w dostawie zamówionego towaru przekracza 30 dni, Sprzedawca ma prawo, za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony, rozwiązać łączącą ich umowę, chyba że Strony umówią się inaczej.
 17. Technologiedrewna zastrzegają sobie prawo do świadczenia częściowego. Każdą spełnioną część świadczenia uznaje się za oddzielne świadczenie, mogące być rozliczane niezależnie od innych. Świadczenie częściowe musi wynikać z charakteru zawartej umowy.

§ 4 Uruchomienie i eksploatacja Maszyny

 1. Uruchomienie Maszyny zakupionej przez Kupującego dokonane zostanie przez Technologiedrewna. Sprzedawca zapewni obsługę wykwalifikowanych monterów oraz serwisantów, którzy dokonają uruchomienia Maszyny w miejscu, w którym będzie się ona znajdować.
 2. Technologiedrewna dokonają uruchomienia Maszyny tylko w sytuacji, gdy Kupujący zapewni niezbędne zaopatrzenie w instalacje, które konieczne są do uruchomienia i działania Maszyny. Każdorazowo, Technologiedrewna wskażą Kupującemu jakiego rodzaju instalacje będą konieczne do uruchomienia Maszyny.
 3. Kupujący nie jest uprawniony do samodzielnego uruchomienia Maszyny, chyba że strony postanowią na piśmie inaczej. Jakakolwiek samodzielna, niedopuszczona przez Technologiedrewna ingerencja Kupującego w Maszynę będzie skutkować utratą gwarancji lub jej ograniczeniem, w zależności od stopnia i zakresu ingerencji.
 4. Technologiedrewna zobowiązują się do uruchomienia Maszyny zakupionej przez Kupującego w ustalonym przez strony terminie. Uruchomiona Maszyna będzie w pełni kompletna i zdatna do wykorzystania zgodnie z jej przeznaczeniem.
 5. Technologiedrewna przeszkolą Kupującego oraz wskazane przez niego osoby z zakresu obsługi i konserwacji zakupionej Maszyny. Sprzedawca decyduje o maksymalnej ilości osób szkolonych oraz ilości godzin szkoleniowych z obsługi Maszyny. Miejscem przeprowadzenia szkolenia jest miejsce instalacji Maszyny, chyba że Sprzedawca ustali inaczej.
 6. Kupujący może zrezygnować z części usług świadczonych przez Sprzedawcę, np. z transportu Maszyny do wskazanego przez siebie miejsca lub uruchomienia Maszyny przez wykwalifikowanych przedstawicieli Technologiedrewna tylko wtedy, gdy strony postanowią tak w treści umowy.
 7. W toku eksploatacji Maszyny, Kupujący informował będzie Technologiedrewna o wszelkich nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem zakupionej Maszyny. W razie zaistnienia nieprawidłowości w działaniu Maszyny, strony ustalą dogodny termin, w którym zrealizowana zostanie usługa serwisowa. Usługi serwisowe wykraczające poza zakres udzielonej gwarancji lub po upływie gwarancji będą płatne. Termin płatności oraz wysokość wynagrodzenia za usługę serwisową będzie ustalona przez strony.
 8. Kupujący w czasie biegu terminu gwarancji nie jest uprawniony do skorzystania z usług serwisowych innych podmiotów niż Technologiedrewna. Skorzystanie w powyższym okresie z usług serwisowych innego podmiotu skutkować będzie utratą gwarancji, chyba że Strony ustalą inaczej. Odmienne ustalenia niż określone w niniejszym punkcie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 9. W razie wystąpienia usterki uniemożliwiającej Kupującemu korzystanie z Maszyny, Strony ustalą dogodny termin do zrealizowania przez Sprzedawcę usługi serwisowej. Technologiedrewna nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za koszty jakie poniesie Kupujący w związku z okresem niemożności korzystania z Maszyny, a tym samym przestoju w produkcji. W szczególności, Technologiedrewna nie ponoszą odpowiedzialności za przestój przedsiębiorstwa Kupującego w związku z usterką Maszyny. Sprzedawca nie ma obowiązku zapewnić Kupującemu Maszyny zastępczej do czasu usunięcia wady lub usterki Maszyny posiadanej przez Kupującego.
 10. Ustalenie przez Technologiedrewna z Klientem terminu skorzystania z usługi serwisowej nie może stanowić podstawy formułowania przez Klienta roszczeń w stosunku do Sprzedawcy opierających się na stratach jakie mógł ponieść Kupujący przez okres niemożności korzystania z Maszyny do czasu usunięcia usterki.
 11. Technologiedrewna nie ponoszą odpowiedzialności za wadliwe działanie Maszyny kupionej przez Kupującego, w sytuacji w której Kupujący nie przestrzega warunków prawidłowej eksploatacji Maszyny lub korzysta z Maszyny w sposób pozostający w sprzeczności z jej przeznaczeniem, instrukcją obsługi i wskazaniami producenta lub Sprzedawcy.
 12. Technologiedrewna uprawnione są do odmowy uwzględnienia roszczeń Kupującego, jeżeli po dokonaniu oceny stanu technicznego Maszyny przez uprawnionych przedstawicieli Sprzedawcy, okaże się że Maszyna nie była prawidłowo eksploatowana.
 13. Przystąpienie przez Kupującego do korzystania z zakupionej Maszyny wyłącza wszelkie roszczenia Kupującego związane z niespełnianiem przez zakupioną Maszynę potrzeb Kupującego, w szczególności z zakresu wydajności Maszyny, możliwości technicznych czy sposobu eksploatacji.
 14. Odpowiedzialność Technologiedrewna z tytułu zawartych umów jest ograniczona wyłącznie do roszczeń określonych w niniejszych OWU. Kupującemu nie przysługują roszczenia odszkodowawcze, w szczególności nie może dochodzić odpowiedzialności za szkody pośrednie, następcze.
 15. Kupujący nie jest uprawniony do roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz prawne zakupionego towaru.
 16. Rezygnacja przez Kupującego z części usług świadczonych przez Sprzedawcę, np. rezygnacja z uruchomienia Maszyny przez przedstawicieli Technologiedrewna będzie miała wpływ na zakres gwarancji udzielonej przez Sprzedawcę, chyba że Strony postanowią inaczej. Dokonanie przez Strony ustaleń odmiennych niż wynikające z niniejszego punktu wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5 Cena i sposób płatności

 1. Realizacja zamówienia złożonego przez Kupującego uzależniona jest od wpłacenia przez Kupującego zadatku w terminie i wysokości wskazanej każdorazowo w umowie sprzedaży. Nieuiszczenie zadatku we wskazanym terminie i wysokości, jest równoznaczne z odstąpieniem przez Kupującego od złożonego zamówienia.
 2. Cena za zamówiony towar ustalana jest na podstawie indywidualnie sporządzonej przez Technologiedrewna oferty, o której mowa w § 2 OWS.
 3. Technologiedrewna wskazują następujące numery rachunków bankowych do wpłat:
  1. 68 1090 1665 0000 0001 2301 0122 – wpłaty złotówkowe,
  2. 82 1090 1665 0000 0001 2301 0161 – wpłaty w walucie euro. Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności tak, aby uznanie na rachunku bankowym Technologiedrewna nastąpiło najpóźniej w ostatnim dniu ustalonego terminu płatności.
 4. Cena Maszyny może być ustalona w walucie polskiej (złotówki) lub walucie Unii Europejskiej (euro). Waluta zostanie określona w umowie sprzedaży.
 5. Przekroczenie terminu zapłaty całości lub części ceny za zamówiony towar uprawnia Technologiedrewna do naliczenia odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 6. Wykonywanie roszczeń z tytułu gwarancji nie zwalnia Kupującego z zapłaty ceny.
 7. Cena Maszyny może być płatna jednorazowo lub ratalnie. Wybór sposobu uiszczenia ceny oraz warunki płatności ratalnej uzależniony jest od wzajemnych ustaleń Technologiedrewna i Kupującego. 8. Ceny podane przez Sprzedawcę w ofercie stanowią kwotę netto. Rezygnacja przez Kupującego z części usług świadczonych przez Technologiedrewna będzie miała wpływ na wysokość ceny za Maszynę.

§ 6 Odstąpienie

 1. Technologiedrewna uprawnione są do odstąpienia od zawartej umowy w sposób i z przyczyn wskazanych w umowie.
 2. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie pod rygorem nieważności.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Nieważność lub nieskuteczność jakiegokolwiek zapisu niniejszych Warunków nie jest równoznaczna z nieważnością lub nieskutecznością pozostałych zapisów OWS.
 2. Strony umów zawartych z Technologiedrewna zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji handlowych i technicznych otrzymanych w ramach wykonania umowy. Stanowią one tajemnicę handlową oraz tajemnicę przedsiębiorstwa Technologiedrewna. Technologiedrewna nie wyrażają zgody na wykorzystywanie w działalności Kupującego danych technicznych, pomysłów, rysunków, zdjęć , instrukcji, czy jakichkolwiek innych informacji, przekazanych Kupującemu przez Sprzedawcę lub jego przedstawicieli. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie zaś z tytułu jego przestrzegania Kupujący nie jest uprawniony do jakiejkolwiek gratyfikacji.
 3. Umowy podpisane przez Sprzedawcę podlegają w całości polskiemu prawu, zaś spory z nich wynikłe będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Technologiedrewna.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami sprzedaży mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Niniejsze OWS obowiązują od dnia: 1 czerwca 2020 r.

TECHNOLOGIEDREWNA SP. Z O.O.

ul. Trzebińska 56 / lok. 27
32-500 Chrzanów,
biuro@technologiedrewna.pl

Wykonanie strony: Strony internetowe Katowice